DOTÁCIE NA TEPELNÉ ČERPADLÁ UŽ NA SLOVENSKU​

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

Národný projekt Zelená domácnostiam je podporovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.  Projekt je súčasťou prioritnej osi č. 4 zameranej na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch.

V rámci projektu Zelená domácnostiam, je možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré slúžia predovšetkým na vykurovanie. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako je napr.  podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie, v domoch s dobrou tepelnou izoláciou. Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižujú tepelné čerpadlá prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Prostredníctvom tepelných čerpadiel je možné využiť energiu z okolitého vzduchu, zeme alebo vody na ohriatie vody, ktorou sa zabezpečuje vykurovanie alebo príprava teplej vody. Podporené sú tepelné čerpadlá vzduch-voda, zem-voda a voda-voda, ktoré splnia stanovené technické podmienky. V závislosti od spôsobu odovzdávania tepla do priestoru, je možné tento zdroj využiť aj na chladenie rodinného domu.

POŽIADAVKY

Inštalácie tepelných čerpadiel budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia. V rodinných domoch:
 • ak inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;
 • TECHNICKÉ PODMIENKY

  Tepelné čerpadlo spĺňa technické podmienky ak:

  a)      je určené na využívanie aerotermálmej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie

  b)      je akreditovanou skúšobnou vydaný doklad o  menovitom výkone, stanovenom pre použitý druh a teplotnú charakteristiku:

  • zem – voda:             0 °C / 35 °C;
  • vzduch – voda:         2 °C / 35 °C;
  • voda – voda:           10 °C / 35 °C;

  c)      jeho účinnosť (COP) v závislosti od druhu tepelného čerpadla dosahuje nasledovné minimálne hodnoty podľa  technického predpisu,  potvrdené akreditovanou skúšobňou:

  –       tepelné čerpadlo zem – voda, pri teplotnej charakteristike            0°C/35°C:            >4,3

  –       tepelné čerpadlo vzduch – voda, pri teplotnej charakteristike        2°C/35°C:            >3,3
  (rozmrazovací výkon a príkon ventilátora musí byť zahrnutý vo výkonovom čísle)

  –        tepelné čerpadlo voda – voda, pri teplotnej charakteristike          10°C/35°C:          >5,1

  d)      má vydané vyhlásenie o zhode

  V rodinných domoch:

  • ak inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;

  OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

  Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel sú:

  • tepelné čerpadlo;
  • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;
  • zemné vrty;
  • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);
  • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla;
  • montážne práce;
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

   Subjekty oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku v postavení užívateľa (domácnosť

  Subjekty, ktoré sú oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku:

  Na inštaláciu fotovoltických panelov, veternej turbíny, slnečných kolektorov, kotla na biomasu a tepelného čerpadla v rodinnom dome:

  1. fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu,
  2. fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu,
  3. fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov,

  pričom na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

  • rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby,
  • rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,
  • o nákladoch spojených s užívaním rodinného domu týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
  • rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
  • rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.

  Viac informácií o projekte na stránke: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/

   

  Touto cestou Vás, záujemcov o tepelné čerpadlá, chceme informovať, že naša spoločnosť KOLAD, s.r.o. spľňa všetky podmienky, ktoré sú kladené inštalačným firmám. To znamená, Európsky certifikát EHPA, Osvečenie podľa 13a ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z. pre inštalatérov tepelných čerpadiel, registrácia v štátnom elektronickom kontraktačnom systéme, atď. V prípade objednania a dodania tepelného čerpadla cez našu spoločnosť Vám po splnení smernice, kt. schváli Európska komisia vzniká automaticky nárok na dotáciu.  

  KOMPLETNÉ VYKUROVANIE POMOCOU TEPELNÝCH ČERPADIEL

  Poskytujeme kompletné vykurovanie rodinných domov, priemyselných objektov alebo komerčných priestorov pomocou tepelných čerpadiel. Tepelné čerpadlo ako základný zdroj tepla pre svoj rodinný dom/ firmu volí stále viac a viac ľudí. Všeobecne známym dôvodom sú nízke prevádzkové náklady a postupom času tiež klesajúca obstarávacia cena.

  Ponúkame systémové riešenia jedného z lídrov v oblasti plošného vykurovania a chladenia fínskej spoločnosti Uponor. 

  Vodné systémy podlahového, stenového vykurovania, prípadne stropného chladenia, sú tou správnou voľbou pre RD, ale aj komerčné či priemyselné objekty. Poskytujú vynikajúci tepelný komfort, spolu s energetickou účinnosťou a optimálnymi podmienkami pre obnoviteľné zdroje energie.

  S Uponor získate ten najmodernejší systém pre spoľahlivú a trvalo udržateľnú inštaláciu.

  Princíp tepelného čerpadla

  Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva nízko-teplotnú energiu, ktorej je okolo nás neobmedzené množstvo. Teplo odoberá zo vzduchu, pôdy, zeme (geotermálny vrt) a vody, odvádza ho z nižšej teplotnej hladiny do vyššej. To znamená, že tepelné čerpadlo energiu nevyrába, len prečerpáva na vyššiu teplotnú úroveň, pri spotrebe určitého množstva elektrickej energie. Prečerpanú energiu získava takmer zadarmo, pri vhodných podmienkach dokáže ušetriť 75-80% nákladov na vykurovanie. V praxi to znamená, že na získanie 1 kW tepla potrebujeme len 0,20 až 0,25 kW el. energie (táto hodnota záleží z čoho energiu čerpáme). Tepelné čerpadlo má teda obrovskú výhodu oproti všetkým iným spôsobom vykurovania v období zdražovania cien energii.

  Princíp tepelného čerpadla - technicky

  Na vonkajšom okruhu sa pri kúrení privádza pomocou vhodného teplonosného média (voda, vzduch, nemrznúca zmes) energia z prírody do výmenníka tepla – výparníka. Do výparníka sa pomocou expanzného ventilu privádza pod veľkým tlakom kvapalné chladivo. Tlak vo výparníku je nižší, preto sa kvapalné chladivo rýchlo odparuje, a tým sa cely výparník podchladí na teplotu nižšiu než je teplota média, z ktorého sa teplo odoberá. Takto dosiahneme to, že toto teplo ohrieva podchladený plyn a tento ohriaty, ale stále ešte studený, je nasávaný kompresorom. Po stlačení kompresorom sa plyn silne zahreje. Stlačený plyn na výtlaku kompresora dosiahne vyššiu teplotu než voda vo vykurovacom okruhu výmenníka tepla – kondenzátora, ktorým vykurovacia voda prúdi. Tu sa teplý plyn skvapalní, odovzdá teplo chladnejšej vykurovacej vode a celý cyklus beží stále spojite dookola. Pri chladení je tento proces opačný.

  Zdroje tepla a druhy tepelných čerpadiel

  Teplo zo vzduchu

  Pri získavaní tepla zo vzduchu používame tepelné čerpadlá vzduch – voda. Vo všeobecnosti ich nazývame tiež chiller. Ľahko sa inštalujú a môžu byť kdekoľvek umiestnené. Umiestňujeme ich na voľných plochách ako terasy, záhrady, ale aj na strechy vykurovaných objektov. Podľa prevedenia môžu pracovať až do -18 °C. Ich nevýhodou je, že majú nižší vykurovací faktor COP pri nízkych teplotách vzduchu. Je to najjednoduchší spôsob získavania tepla. Inštalujeme ich tam, kde nie je spodná voda, alebo kde z priestorových dôvodov nemôžeme umiestniť zemný kolektor.

  Teplo zo spodnej vody

  Spodná voda je jedným z najefektívnejších zdrojov získavania tepla. Pri tomto spôsobe používame tepelné čerpadlá voda – voda. Tepelné čerpadlo sa inštaluje vo vnútorných priestoroch v kotolni. Otvorený vonkajší okruh tvoria dve studne. Z jednej sa potrubím čerpá voda, v tepelnom čerpadle sa jej odoberie teplo a ochladená sa vracia naspäť do zeme. Druhá je vsakovacia studňa.

  Teplo z povrchu Zeme

  Jedným z najpoužívanejších spôsobov získavania tepla zo zeme je využitie zemného kolektora, umiestneného v blízkosti vášho domu. Pre tento spôsob získavania tepla používame tepelné čerpadlá voda – voda alebo nemrznúca zmes – voda. Tepelné čerpadlo sa inštaluje vo vnútorných priestoroch v kotolni. Zemný kolektor nám tvorí uzatvorený okruh z plastových trubiek uložených v hĺbke 1,2 až 1,5 m. Veľkosť zemného kolektoru u bežne veľkých rodinných domov sa pohybuje v rozpätí 250 až 400 m2. Jeho plocha a účinnosť tiež závisí od zloženia pôdy. Vykurovací faktor COP je mierne závislý od vonkajšej teploty. Tento spôsob je náročný na priestor, ale je schopný pokryť celoročnú spotrebu tepla.

  Teplo z hlbín zeme

  Jedná sa o využitie geologického tepla zeme, a to pomocou hĺbkového vrtu, v ktorom je uložená plastová sonda. Po vložení sondy sa vrt zasype. Vo vonkajšom okruhu cez sondu preteká nemrznúca zmes. Tepelné čerpadlo sa inštaluje vo vnútorných priestoroch v kotolni. Pri tomto spôsobe dosiahneme vysoký vykurovací faktor COP a to hlavne preto, že pod zemským povrchom je teplota konštantná. Hĺbka vrtu pri bežne veľkých rodinných domoch sa pohybuje v rozpätí 70 až 120 m. Tento spôsob je nenáročný na priestor, a je schopný pokryť celoročnú spotrebu tepla.

  Všetky typy tepelných čerpadiel značky Clivet sú využiteľné v zime na kúrenie, v lete na klimatizáciu. K dispozícii je široká výkonová rada. Pre vyššie výkony sú tepelné čerpadlá štandardizované, ale vyrábajú sa len na objednávku.