Oprava a servis klimatizácie

Vykonávame servis a opravy klimatizácií, okamžite riešime havarijné stavy chladiarenských zariadení. Servis klimatizačného zariadenia pozostáva z čistenia, dezinfekcie a kontroly hlavných funkčných častí.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA KLIMATIZÁCIE  

Filtre klimatizačných zariadení zachytávajú zo vzduchu prachové a peľové častice. Na výmenníkoch klimatizačných zariadení sa vplyvom prechodu teplého vzduchu vytvára kondenzát – vlhkosť (rovnako ako námraza v chladničke). Vlhké prostredie, ktorého pôsobeniu je klimatizačné zariadenie vystavené počas celej doby prevádzky, je živnou pôdou pre rozmnožovanie plesní a baktérií. Dôležité je preto dôkladné vyčistenie a kvalitná dezinfekcia filtrov a výmenníkov klimatizačného zariadenia. Ide o vaše zdravie!

KONTROLA HLAVNÝCH FUNKČNÝCH ČASTÍ

Kontrola tlakov chladiaceho média. Už malý úbytok chladiaceho média môže zásadne ovplyvniť životnosť kompresora, nakoľko nedochádza k jeho zachladzovaniu, hoci na komfortnom používaní sa úbytok nemusí vôbec prejaviť.

KONTROLA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA

Vibráciami sa môžu oslabiť spoje a uvoľniť vodiče.

KONTROLA ODTOKU KONDENZÁTU

V prípade používania kondenzného čerpadla sa kontroluje aj jeho funkčnosť.

Pravidelná údržba a servis chladiarenských a klimatizačných zariadení prispieva k bezporuchovej prevádzke, dlhej životnosti a zabezpečí vám zdravší a čistejší vzduch. Vykonávame servis všetkých značiek bytových klimatizácií. Ak máte záujem o servisnú prehliadku, prosím, kontaktujte nás.

Súčasťou servisu priemyselných a väčších domácich chladiacich a klimatizačných zariadení je aj ich revízia, povinná na základe platnej legislatívy.

Poskytujeme nasledovné servisné služby v rámci celého Slovenska:

  • záručný servis
  • pozáručný servis
  • dodávka originálnych náhradných dielov a komponentov
  • spustenie zariadení do prevádzky
  • revízie chladiacich zariadení
  • prehliadku a údržbu požiarnych uzáverov – klapiek značky Mandík

dezinfekcia polymérom a ozónom

Polymérná dezinfekcia povrchov

POLYMÉRNA DEZINFEKCIA POVRCHOV

Novodobý bezchlórový polymérový dezinfekčný prostriedok pre rýchlu dezinfekciu v domácnosti, v priemysle, v ubytovacích zariadeniach, v potravinárstve, v školstve, v sanitárnej oblasti, vo vzduchotechnike, v zdravotníctve, vo veterine, v poľnohospodárstve, v športových odvetviach a v stravovaní. Je charakteristický silným a dlhodobým antibakteriálnym, antivírovým, a protiplesňovým účinkom na všetky druhy materiálov – podkladov ( sklo, drevo, koža, plast, papier, textil, guma, kov a pod.).

VLASTNOSTI

Je nehorľavý a nespôsobuje koróziu. Neobsahuje chlór, alkohol, aldehyd, fenol, lúh, formaldehyd, ťažké kovy. Má dlhotrvajúci dezinfekčný účinok v porovnaní s inými prostriedkami a je pH neutrálny. Je odolný teplotám od 0 po 250°C. Keď zamrzne, po rozmrazení je znovu účinný. Je účinný v spektre A,B,C,T,M a V. Účinne likviduje baktérie, víry, mikroorganizmy, plesne, kvasinky, riasy a odstraňuje zápach, ktorý vzniká rozkladom alebo kvasením.

ÚČINKY

Eliminuje široké spektrum mikroorganizmov, má baktericídne (vrátane TBC, Legionella, MRSA, Staphylococcus aureus), virucídne (vrátane H1N1,H5N1), mykobaktericídne a algicídne účinky. Veľmi účinne odstraňuje pachy. Čas potrebný pro biocídny účinok je 15 minút alebo do zaschnutia, pre baktericidny účinnok na Legionelu a MRSA je 60 minút, pre virucídny a mykobaktericídny účinnok je 60 minút .

ČISTIČKA VZDUCHU V KLIMATIZÁCII

Dezinfekcia ozónom

Ozón (O3) je známy pod názvom „ aktivovaný kyslík”; obsahuje 3 atómy kyslíka na rozdiel od vzduchu, ktorý dýchame s dvomi atómami kyslíka. Ozón je druhý najsilnejší dezinfekčný prostriedok na svete, preto je široko používaný na trvalé odstránenie baktérií, vírusov, vôní a nežiadúcich zápachov. Pre zaujímavosť spomenieme, že ozón sa vyskytuje aj v prírode, najčastejšie sa tvorí pri blesku. Po búrke môžeme vďaka tomu pociťovať príjemnú „vôňu dažďa”, ako dar prírody. Je však pravdepodobné, že o ozóne počujeme najčastejšie v súvislosti s ozónovou vrstvou obklopujúcou zem. Ozónová vrstva vzniknutá kvôli ultrafialovému žiareniu je pre nás dôležitá, pretože nás chráni proti škodlivému UV žiareniu. Keď sa nečistoty, baktérie a vírusy dostanú do kontaktu s ozónom, vďaka oxidačnému procesu sú úplne zničené. Spotrebuje sa jeden atóm kyslíka a neostane ani zápach, ani vône, ani baktérie … iba kyslík. Postačí jeden atóm kyslíka. Následne sa ozón premení späť na kyslík.

Priemerné potrebné množstvo ozónu je 1gr/hod. na miestnosť o veľkosti približne 10 m2 s výškou do 3 m. Pri teplote 18-23°C je rozpad ozónu približne 30 min., pri polovičnej teplote sa čas zdvojnásobí! Na likvidáciu plesní a húb je potrebné použiť väčšie množstvo ozónu, a to 2gr/hod. Ozónový generátor MHC-3, ktorý vyrába 3gr/hod. ozónu je vhodný do priestorov o rozlohe do 25m2. Pokiaľ je miestnosť rádovo väčšia, odporúčame použiť ozónový generátor s väčším výkonom, napr. Mobil-O3 typ MHC-6. Z ozónu neškodí, keď je ho viac, čiže použitie ozónového generátora s väčším výkonom v menšej miestnosti je možné. Treba myslieť na to, že molekula ozónu O3 sa po približne 30 min. mení späť na molekulu kyslíka O2, čiže použitie ozónového generátora s menším výkonom vo veľkej miestnosti neprinesie želané výsledky. Ideálne podmienky na výrobu ozónu sú teplota medzi 18-24°C do 70% vlhkosti vzduchu. V letných horúčavách sa najlepšie výsledky dosahujú v klimatizovaných priestoroch. 

AKO PôSOBÍ TABAKOVÝ DYM NA OZÓN

Oxiduje fenolový plyn a úplne eliminuje podráždenia. Fenolové plyny sú neviditeľné súčasti tabakového dymu a zapríčiňujú podráždenie učí resp. nepríjemné vône. Ozón nielen prefiltruje, ale aj zničí rušivé čiastočky dymu.

AKO MôŽE OZÓN POMôCŤ PRI OCHRANE PRED ALERGIOU?

Ozón je dobrým pomocníkom pri redukcii alergénov nachádzajúcich sa vo vzduchu v miestnostiach. Použitím ozónu sa oxiduje peľ v ovzduší a srsť z domácich zvierat držaných v byte. Tak je pohodlie tých, ktorých trápi alergia nepretržite zabezpečené. Srsť sa oxiduje, ale nezničí sa!

JE OZÓN ŠKODLIVÝ PRE ELEKTRICKÉ ZARIADENIE, TEXTIL A OBRAZY?

Nie, ozón nepoškodí počítače, textílie, kožený nábytok ani maľby. Jeho koncentrácia nie je natoľko vysoká, a to ani pri „šokovej ozonizácii”, ak sa ozonizácia opakuje v intervaloch presahujúcich 30 dní. 

AKO POUŽÍVAŤ OZÓNOVÝ GENERÁTOR NA ODSTRÁNENIE ZÁPACHOV PRI CHOVE MALÝCH DOMÁCICH ZVIERAT

Za neprítomnosti zvierat je možné vykonať „šokovú ozonizáciu” za účelom odstránenia silných zápachov. „Šoková ozonizácia” je mimoriadne účinná pri odstraňovaní odolných zápachov (ako napríklad dym, plesne, malé zvieratá). 
Odstránenie zápachov v prázdnych miestnostiach (za neprítomnosti zvierat a ľudí) pomocou „šokovej ozonizácie” obnoví hygienu miestnosti. „Šoková ozonizácia” je uskutočniteľná výlučne v takých miestnostiach, kde nie sú prítomní ľudia, zvieratá ani rastliny! 
Na čistenie je totiž potrebné toxické množstvo ozónu za účelom odstránenia baktérií a vírusov. To je úplne odlišné množstvo od veľmi nízkeho množstva ozónu použitého pre všeobecné čistenie vzduchu. „Šoková ozonizácia” účinne ničí plesňové huby, baktérie, vírusy a silné pachy zvierat a hmyzu, kým na prečistenie vzduchu je potrebná produkcia nízkeho množstva ozónu. 
Rozmery v m2 sú len informatívne. Pre správne použitie zariadenia odporúčame zavolať na naše informačné centrum! 
Je dôležité použiť zariadenie primeraného výkonu v súlade so zamýšľaným účelom. „Šokovú ozonizáciu” odporúčame vykonávať jednotlivo po izbách! Ozón nepotláča vône a zápachy, ale ich odstraňuje!

 

servis chladiarenských zariadení

Na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávame pravidelnú kontrolu klimatizácií a iných chladiarenských zariadení.

revízie chladiarenských zariadení

Na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávame pravidelnú kontrolu klimatizácií a iných chladiarenských zariadení.

Od 1. septembra roku 2009 platí zákon č. 286/2009 Z. z. o fluorovaných skleníkových plynoch“ (F-plynoch) a vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 314/2009 Z. z. Cieľom tejto legislatívy je zníženie a zamedzenie nadlimitných únikov týchto plynov.

Zákon upravuje povinnosti vlastníkov a prevádzkovateľov chladiacich okruhov stacionárnych klimatizačných zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny – chladivá (ďalej len „F-plyny“). Zákon ukladá povinnosť vykonávať pravidelnú kontrolu zariadení slúžiacich na chladenie/klimatizáciu a následne zabezpečiť oznamovaciu povinnosť voči príslušným orgánom.

evidencia a oznamovacia povinnosť

  • Prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach.
  • Prevádzkovateľ zariadenia je povinný oznámiť príslušnému úradu údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku, ročne, najneskôr do 15. marca nasledujúceho roku.

Pravidelné kontroly úniku

Zamestnanci s osvedčením musia pravidelne kontrolovať úniky chladiva zo stacionárnych chladiacich a klimatizačných zariadení, a tepelných čerpadiel obsahujúcich 3kg F-plynov alebo viac (6kg alebo viac v prípade, pokiaľ sú hermeticky uzavreté a označené).

Náplň F-plynu≥3kg (≥6kg) a < 30kg≥30kg a < 300kg≥300kg
Minimálna frekvencia kontroly únikuBez riadne fungujúceho vhodného systému na detekciu únikovkaždých 12 mesiacovkaždých 6 mesiacovkaždé 3 mesiace*
S riadne fungujúcim vhodným systémom na detekciu únikovkaždých 12 mesiacovkaždých 12 mesiacovkaždých 6 mesiacov

POVOLENÉ ÚNIKY CHLADÍV V ZÁVISLOSTI OD VEĽKOSTI NÁPLNE A DOBY UVEDENIA DO PREVÁDZKY 

Uvedenie do prevádzkyNáplň chladiva v kg
od 3 do 30od 30 do 300nad 300
do 4.7.20118%6%4%
po 4.7.20116%4%2%