požiarne klapky

požiarne klapky pre vzt

Vykonávame certifikovanú inštaláciu, prehliadku a údržbu požiarnych uzáverov – klapiek, vypracovanie prevádzkových pokynov a prevádzkových denníkov požiarných uzáverov – klapiek značky Mandík, Schako a Imos. V ponuke máme:

  • kruhové požiarne klapky
  • hranaté požiarne klapky

Dňa 1. januára 2009 nadobudla platnosť vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru. Táto vyhláška ustanovuje vlastnosti, konkrétne podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a zároveň ruší vyhlášku MVSR č. 285/2001 Z.z..

Podľa zákona:

  • sa preventívna údržba vykonáva v lehotách určených v prevádzkových pokynoch najmenej raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú iné lehoty,
  • je potrebné vykonávať prehliadku požiarneho uzáveru (PU) raz za 12 mesiacov (ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu), bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe požiarneho uzáveru alebo po oprave požiarneho uzáveru,
  • je opravu potrebné vykonať bez zbytočného odkladu hneď po zistení poruchy požiarneho uzáveru (oprava sa vykoná vrátane prehliadky),
  • sa vykonáva kontrola v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, ak vlastník, správca alebo nájomca neurčil kratšiu lehotu.
Princíp fungovania požiarnych klapiek

V prípade požiaru v budove sa klapky samočinne, resp. na základe povelu z MaR tesne uzavrú. Tým sa zamedzí prísunu vzduchu podporujúceho horenie. Podľa rozmiestnenia chráni jednotlivé sekcie budovy pred šírením ohňa cez VZT potrubie. Naša ponuka zahŕňa výrobky renomovaných spoločností IMOS SYSTEMAIR, SHAKO, MANDÍK a TROX, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky na bezpečnosť. Viac informácii na vyžiadanie.